Om Weiter geht’s

Hovedprinsipp og komponenter

Weiter geht’s er et læreverk for tysk II på Vg1 og Vg2.

Hovedprinsipper for verket

2.utgave av Weiter Geht’s fokuserer på at elevene skal kunne uttrykke egne ønsker, meninger og følelser og lære å samhandle om dagligdagse temaer. I Weiter geht´s møter elevene et moderne tysk språk med et aktualisert innhold som følger kjerneelementene i fagfornyelsen.

Strukturen i verket er laget for å stimulere til økt ordforråd: Det er et rikt utvalg av gloser til alle tekster, egne gloselister og at mange av bildene i boka inneholder gloser og fraser som hjelper elevene med å forstå hvordan ord brukes i ulike kontekster. Elevene inspireres til muntlig bruk av språket fra dag én gjennom ulike typer oppgaver.

En kombinasjon av autentiske og tilrettelagte tekster gir god variasjon i vanskelighetsgraden. I tillegg kan elevene jobbe videre med kulturelle uttrykksformer knyttet til blant annet omgangsformer, tradisjoner og skikker, musikk, kunst og litteratur.

De ulike oppgaveformene oppfordrer elevene til å bruke og videreutvikle egne strategier for lesing, skriving, lytting, tale, samhandling, ord- og grammatikklæring.

Komponentene i verket

Weiter geht’s består av en kombinert tekst- og arbeidsbok, en rikholdig nettressurs (lærer og elev) og en arbeidsgrammatikk.

Tekst- og arbeidsbok

Boka er revidert etter fagfornyelsen 2020, og innholdet følger nye kjerneelementer og mål:

 • Mange nye tekster med ulik vanskelighetsgrad, både autentiske og tilrettelagte

 • Flere dialoger og enklere tekster i hver leksjon

 • Nye spennende oppgaver – elevene øver hele tiden på utviklingen av muntlige og skriftlige ferdigheter

 • Enda mer fokus på utvikling av ordforrådet enn i tidligere utgave

 • Grammatikkoppgaver i slutten av hver leksjon: «Teste deine Sprache»

 • Landeskunde/Literatur i hvert kapittel

 • Wichtige Wörter und Begriffe: Nyttig side med ord og uttrykk til slutt i hvert kapittel

 • Nytt kapittel med temaet Besser schreiben und sprechen, som gir elevene gode lese- og skrivetips til prøver og eksamen

 • Feste feiern: Eget kapittel om feiringer og høytider, til bruk når det passer seg

Arbeidsgrammatikk

 • Moderne, forståelig innføring i alle ordklasser (Minigrammatikk) med mange kreative forslag

 • Inneholder alle grammatikktemaene man skal jobbe med på tysk II

 • Grammatikken blir forklart på en enkel og forståelig måte og innbyr til videre øving

 • Mer enn 200 oppgaver, der temaene blir gjennomgått på en levende og konkret måte

 • Målet er at elevene skal beherske det grammatiske grunnlaget for tysk

Nettressurs

 • Gloser: oversettelsesoppgaver med gloser fra hvert kapittel i boka

 • Grammatikk: rikholdig utvalg av interaktive grammatikkoppgaver

 • Landeskunde: tekster om de ulike delstatene i Tyskland, med oppgaver

 • Lærerdel med undervisningsopplegg og nyttige tips

Om forfatteren

Anne-Marie Schulze er cand.philol. fra Universitetet i Oslo og Christian Albrechts Universität i Kiel med tysk, norsk og latin i fagkretsen. Hun har mange års undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole og jobber til daglig som lektor i norsk og tysk ved Kristelig Gymnasium i Oslo.

Hun har også skrevet tyskverkene Los geht’s og Servus og skrevet innhold til nettressursen Noch weiter, samt er medforfatter på norskverket Intertekst og #-serien.

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene skal prioriteres i alle fag. I tyskfaget er ferdighetene integrert i kompetansemålene, på faget sine egne premissar. På nettstedet til Utdanningsdirektoratet kan du lese mer om de grunnleggende ferdighetene i fremmedspråk.

De grunnleggende ferdighetene er:

 • muntlige ferdigheter

 • å kunne skrive

 • å kunne lese

 • digitale ferdigheter

Oppgavene i Weiter geht’s er lagt opp slik at elevene skal få rikelig med muligheter til å arbeide med både de reseptive, interaktive og produktive ferdighetene, det vil si å snakke, lytte, skrive og lese.

Nedenfor følger en kort beskrivelse av tankene bak ferdighetstreningen og de ulike oppgavetypene i Weiter geht’s.

Snakke og lytte

Det er lagt opp til mange ulike typer muntlige oppgaver i både læreboka og i nettressursen, slik at elevene skal få muligheten til å snakke og høre tysk allerede fra første leksjon.

Worum geht’s? er oppgaver som stiller konkrete spørsmål til tekstene. I disse oppgavene dreier det seg i stor grad om reproduksjon av setninger fra teksten, og det skal være lett for elevene å finne svaret. Elevene trenger som regel ikke konstruere egne setninger, men kan i stor grad gjenta setninger direkte fra boka. Dette gjør det enkelt for elevene å prøve ut språket og vise at de har forstått teksten.

Sag mal was! er forslag til muntlige aktivitetsoppgaver der elevene kan arbeide videre med hovedtemaet i leksjonen. Her skal elevene få muligheten til å jobbe friere med det muntlige enn i Worum geht’s-oppgavene. Dette krever også mer av elevene ettersom de må sette sammen og konstruere egne setninger og tanker. Det er med andre ord lagt vekt på at elevene skal få muligheten til å bruke det tyske språket i ulike situasjoner. Det er samtidig viktig at de blir trygge på at det er lov til å prøve og feile, at de utvikler vilje til å snakke tysk, og at hovedsaken nødvendigvis ikke er det språklig korrekte.

For å bygge opp god lytteforståelse bør det også bli lagt vekt på at elevene får mulighet til å trene denne ferdigheten. Alle tekstene i læreboka er innlest, slik at elevene kan høre autentisk tysk i klasserommet. Lydfilene vil du finne i nettressursen til Weiter geht’s.

For at elevene skal bli bevisstgjort om sin egen språkutvikling, kan det være en idé å legge opp til ulike aktiviteter som innebærer at de arbeider alene eller i grupper med muntlige aktiviteter på tysk. Det kan for eksempel være forberedt eller uforberedt innlesing av tekst, fri fortelling eller egne dialoger. Disse kan eventuelt brukes i forbindelse med mappevurdering eller som aktivitet i klasserommet. På denne måten kan elevene følge og sammenligne sin egen språkutvikling når det gjelder uttale, ordforråd, språkstruktur og flyt i språket.

Skrive

Schreib mal was!-oppgavene legger opp til at elevene skal få god trening i å uttrykke seg skriftlig. I læreboka og på nettstedet finner du skriveoppgaver i økende grad etter som elevene tilegner seg mer og mer tysk. Det er viktig at alle, både nybegynnere og viderekomne, får muligheten og tryggheten til å kunne skrive tysk og se at budskapet faktisk kommer fram og blir forstått, selv om ikke alt er rett stavet eller bøyd. Både læreboka og nettstedet inneholder mange forskjellige skriveoppgaver, fra små dialoger og dikt til lengre tyske fortellinger og tekster.

Lese

Når man lærer et annet språk, er det viktig å få mulighet til å lese mye. I Weiter geht’s møter elevene mange ulike typer tekster – som for eksempel dialoger, kortere og lengre tekster, eventyr, dikt, sanger, noveller, rim og vitser – slik at de skal få mulighet til å lese ulike sjangere på fremmedspråket.

Mange av de autentiske tekstene er skrevet om eller forkortet, slik at de er tilpasset vanskelighetsgraden i verket og det forventede ferdighetsnivået til elevene. Mange tekster introduserer et grammatikkfenomen eller et annet tema og bør leses og gjennomgås grundig i klassen. Men ikke alle tekstene må leses like inngående av alle elevene. Enkelte ganger kan du som lærer velge å behandle et tema felles i gruppa, andre ganger kan elevene arbeide alene eller i små grupper med tekster de har valgt ut selv.

Enkelte av tekstene kan kanskje virke lange eller vanskelige for noen elever, men når man trener leseforståelsen, er det viktigere å forstå helheten og oppdage sammenhengen enn å forstå hvert enkelt ord i teksten.

Digitale ferdigheter

Oppgavene i nettressursen til Weiter geht´s gir elevene trening i å bruke og søke etter relevant informasjon med digitale verktøy. I den nye nettressursen har vi valgt å fokusere på det som blir mest brukt: gloser og grammatikk. Det er oversettelsesoppgaver med gloser fra hvert kapittel i boka, og det er et rikt innhold av interaktive grammatikkoppgaver. Til hvert Bundesland er det lagd tekster og oppgaver som du kommer til via et interaktivt kart der du kan foreta «en virtuell reise» gjennom Tyskland.

I grammatikkverktøyet finner elevene et rikholdig utvalg av selvinstruerende oppgaver, for eksempel utfyllingsoppgaver, faktakoblingsoppgaver, dra-og-slipp-oppgaver og oversettelsesoppgaver, til de ulike ordklassene. Oppgavene er differensiert i tre vanskelighetsgrader, markert med stjerner.

Sosial kompetanse

I tillegg til de grunnleggende ferdighetene som er skissert ovenfor, spiller også sosial kompetanse en sentral rolle i faget. Sosial kompetanse handler om hvor stor evne individet har til å samspille med andre i ulike situasjoner. I skolesammenheng snakker man om utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, selvhevding, selvkontroll og ansvar, lek, glede og humor.

Forskning viser at musikk, kultur, kreative fag og vektlegging av estetikk har positiv innvirkning på læringsmiljøet når det blir brukt aktivt og bevisst. I tillegg til klart definerte oppgaver og vurderingskriterier er det også viktig med frihet til å slippe kreativiteten og fantasien løs for å øke de sosiale ferdighetene.

Den sosiale kompetansen som elevene skal tilegne seg, må etterspørres, oppmuntres og verdsettes i læringsmiljøet rundt dem, og det må legges til rette for at de kan bruke de sosiale ferdighetene sine. I tillegg til de mange oppgavene i Weiter geht’s som legger opp til samarbeid i grupper, spiller Du bist dran!-oppgavene en sentral rolle når det gjelder sosial kompetanse. I disse oppgavene blir det lagt stor vekt på kreativitet og lek og moro gjennom blant annet rollespill og andre typer spill og kreative aktiviteter i klassen.

Læreplanen for fremmedspråk (FSP01 02)

Kompetansemål og vurdering

Faget tysk II følger læreplanen for fremmedspråk nivå II.

 

Kompetansemål etter nivå II

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lytte til og forstå tydelig tale om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker

 • samtale i en rekke dagligdagse situasjoner om kjente og faglig relevante emner

 • muntlig forklare faglig relevante emner, skildre opplevelser, hendelser og planer og begrunne meninger, også spontant

 • lese og forstå ulike typer tekster, også autentiske, om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker

 • skrive ulike teksttyper om personlige og faglig relevante emner, og uttrykke og begrunne egne meninger, med og uten hjelpemidler

 • bruke grunnleggende språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte

 • bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen

 • utforske og gjøre rede for mangfold, samfunnsforhold og historiske hendelser i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn

 • utforske og presentere kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gjøre rede for egne opplevelser

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet

nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du også mer informasjon om faget, som for eksempel formål, grunnleggende ferdigheter og vurdering.

 

Kommentert lenkesamling

AVISER:

http://www.faz.net/

Nettsidene til Frankfurter Allgemeine Zeitung

http://www.sueddeutsche.de/

Nettsidene til Süddeutsche Zeitung

http://www.taz.de/

Nettsidene til Taz – Die Tageszeitung

http://www.welt.de/

Nettsidene til Die Welt

http://www.bild.de

Nettsidene til Bild

http://www.tagesspiegel.de/

Nettsidene til Der Tagesspiegel

http://www.fr-aktuell.de/

Nettsidene til Frankfurter Rundschau

 

UKEBLADER:

http://www.zeit.de/

Nettsidene til Die Zeit

http://jetzt.sueddeutsche.de/

Nettsidene til Jetzt – Süddeutsche Zeitung

http://www.spiegel.de/

Nettsidene til Der Spiegel

http://www.stern.de/

Nettsidene til Der Stern

 

NETTSIDER FOR BARN OG UNGDOM:

http://www.bravo.de/

Nettsidene til Bravo

http://www.spiesser.de/

Nettsidene til Spiesser

http://www.blondmag.com

Nettsidene til Blond

http://www.sowieso.de/

Nettsidene til Sowieso – Nachrichten für Kinder

 

TV:

http://www.daserste.de/

Nettsidene til Das Erste (ARD)

http://www.zdf.de/

Nettsidene til ZDF

http://www.wdr.de/

Nettsidene til WDR

http://www.arte-tv.com/

Nettsidene til Arte

 

KULTUR:

http://www.laut.de

På laut.de finner du oversikt over artister, musikknytt og et pop-leksikon

http://webmuseen.de

Nettsider med informasjon om museer og utstillinger i Tyskland

www.karneval.org

Nettsider med fakta om karneval og om hvordan det blir feiret på ulike steder

www.dfb.de

Nettsidene til den tyske Bundesliga

www.snowboarden.de

På snowboarden.de kan du lese alt om snowboard

http://www.gratis-gedicht.de/

Nettside med dikt, eventyr, fabler etc.

http://www.germany.travel/de/index.html

Nettsidene til tysk reiselivsportal

http://www.goethe.de/

Nettsidene til Goethe-Institut

 

TYSKE BUNDESLAND:

www.baden-wuerttemberg.de

Nettsidene til Baden-Württemberg

www.bayern.de

Nettsidene til Bayern

www.berlin.de

Nettsidene til Berlin

www.brandenburg.de

Nettsidene til Brandenburg

www.bremen.de

Nettsidene til Bremen

www.hamburg.de

Nettsidene til Hamburg

www.hessen.de

Nettsidene til Hessen

www.mecklenburg-vorpommern.de

Nettsidene til Mecklenburg-Vorpommern

www.niedersachsen.de

Nettsidene til Niedersachsen

www.nordrhein-westfalen.de

Nettsidene til Nordrhein-Westfalen

www.rheinland-pfalz.de

Nettsidene til Rheinland-Pfalz

www.saarland.de

Nettsidene til Saarland

www.sachsen.de

Nettsidene til Sachsen

www.sachsen-anhalt.de

Nettsidene til Sachsen-Anhalt

www.schleswig-holstein.de

Nettsidene til Schleswig-Holstein

www.thueringen.de

Nettsidene til Thüringen

 

ORDBØKER:

http://www.heinzelnisse.info/

Nettsidene til Heinzelnisse (tysk–norsk/norsk–tysk ordbok)

www.duden.de

Nettsidene til Duden (tysk–tysk ordbok)

 

Å LÆRE TYSK:

www.goethe.de/www.goethe.no

På nettsidene til Goethe-Institut finner du mange tekster og oppgaver på tysk.

http://www.tyskopgaver.dk/

På denne danske nettsiden kan du finne grammatikkoppgaver, spill og tekster på alle nivåer.

http://www.blinde-kuh.de/spiele/passt-nicht/

På nettsiden blinde-kuh.de kan du øve på tyske gloser gjennom ordspill.

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm

På nettsidene til det tyske forlaget Schubert Verlag kan du ta mange forskjellige øvelser for å forbedre tysken din.

http://www.deutschlinks.net/

På nettsiden deutschlinks.net finner du blant annet mange ulike øvelser, grammatikkoppgaver og dikt.

http://www.lehrer-online.de/daf.php?sid=20941764392892382130322242226790

På nettsidene til lehrer-online.de finner du mange gode tips til tyskundervisningen.

http://www.canoo.net/

På nettsiden til canoonet finner du ordbok og minigrammatikk.

Pedagogiske leker

Glosebingo

Elevene skriver opp et antall gloser (for eksempel fem) på tysk fra den aktuelle leksjonen. Alle velger selv sine egne gloser. Læreren leser opp ord for ord fra leksjonen på norsk, og elevene krysser av når deres ord blir lest opp. Alt foregår i stillhet. Den eleven som først har krysset av alle glosene sine, roper «bingo!». Kan også brukes om tall, bokstaver, verb, adjektiv, substantiv osv.

 

Glosegalopp

Dette er en morsom måte å ha «gloseprøve» på. Del klassen i to (eller mer). Læreren står framme og sier en glose (på norsk) fra leksjonen de har i lekse til den dagen. Hver gruppe må diskutere sammen og finne det rette svaret og sende en representant opp så fort som mulig for å skrive ordet på tavla. Riktig svar gir ett poeng på tavla. Gruppa har ikke lov til å sende den samme personen opp mer enn én gang – på denne måten må alle samarbeide, og alle får delta.

 

Elevstyrte gloseprøver

La elevene lage gloseprøver selv og rette for hverandre.

 

1-minutts foredrag

Lag kort med ulike tema. Elevene trekker ett temakort hver og snakker på tysk i ett minutt om dette temaet, for eksempel: Auto. Es fährt schnell. Mein Lieblingsauto ist BMW. Das Auto kommt aus Deutschland … Andre emner kan for eksempel være: Mein Freund/Meine Freundin, Mein Hobby, Meine Familie osv. Denne aktiviteten kan også varieres ved at eleven ikke nevner temaet på kortet i presentasjonen (og at de andre elevene skal gjette hvilket tema han eller hun presenterer), med forberedelse hjemme, at elevene får ta med ting og vise fram, bruk av støtteord/-ark og framføring for små grupper, for læreren eller for hele klassen.

 

Wer bin ich?

En elev skal være «hemmelig gjest», og de andre skal prøve å finne ut hvem han eller hun er. Det er bare lov til å stille ja/nei-spørsmål.

 

Memory

Klipp ut kort. To og to kort har lik tekst. Alle temaer kan brukes. Elevene spiller i grupper på to til fire personer. Kortene ligger med den blanke siden opp. Deltakerne må huske hvor parene er gjemt. Elevene bør kunne oversette eller bøye ordene før de får stikket.

 

Kryssordleker

Velg et langt ord (for eksempel Fußballmannschaft). Skriv det på tavla eller på egne ark (avhengig av om man leker i plenum eller i grupper). Finn deretter ord som settes inn loddrett, slik at de passer inn med begynnerordet (det trenger ikke passe vannrett). I dette eksemplet må man finne 17 ord som skal passe inn. Leken egner seg godt som gruppekonkurranse.

 

Ordjakt

Her skal man finne flest ord på tysk innenfor et gitt emne på kortest mulig tid. Eksempel: klær, møbler, etc. Leken egner seg godt som gruppekonkurranse.

 

Ordstafett

Alle elevene står når leken starter. Læreren begynner med å si et ord, for eksempel Winter. Den som står ved siden av, må finne et nytt ord som begynner med siste bokstav i ordet som ble sagt, Winter–Regen–Nase–Elch–Hose … Den som ikke finner på noe, må sette seg. Den siste som står igjen, har vunnet. Kan også spilles i mindre grupper eller én og én.

 

Ord + ord

En elev eller læreren begynner med et ord, neste elev fortsetter, for eksempel: die, die Sonne, die Sonne scheint, die Sonne scheint und … Setningen(e) kan skrives på tavla etter hvert. Kanskje blir det en liten fortelling til slutt?

 

Si alle tall unntatt …

Elevene teller høyt i smågrupper. Når de kommer til et bestemt tall, for eksempel 3, skal de si noe annet, for eksempel «Auto» eller «Hallo». De skal unngå tallet 3, tall som kan deles med 3, og andre tall som inneholder 3 (23, 13, 73 osv.), og alltid si det ordet som er valgt når de kommer til slike tall. De som bommer, er ute av konkurransen. Den som står igjen til slutt, har vunnet.

 

Stollek

Én elev står i midten mens de andre elevene sitter på hver sin stol i en ring rundt med ryggen innover. Den som står i midten, skal si noe om seg selv på tysk. Eksempel: Ich bin 16 Jahre alt / Rot ist meine Lieblingsfarbe / Ich mag Rammstein / Ich komme aus Norwegen / Ich spiele Fuβball / Ich trage Jeans … Alle andre som dette også stemmer for, må reise seg og finne en ny stol å sitte på – det er ikke lov å sette seg på den stolen man satt på sist! Alle oppreiste, inkludert «utroperen», løper altså rundt etter en av de andres stol. Den som ikke finner en stol, må stå i ringen og si noe om seg selv. Hvis man sier noe som ikke stemmer for noen andre, må man finne på noe nytt.

 

Undervisningsopplegg Landeskunde

Baden-Württemberg

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit geschrieben werden.

 1. Interview mit Albert Einstein.
 2. Ein Tag auf dem Bodensee.
 3. Mein Lieblingslied von Xavier Naidoo. Wie heißt es und worum geht es in dem Lied? Liedervorschlag: „Sehnsucht“, „Dieser Weg“, „Was wir alleine nicht schaffen“.
 4. Eine Werbebroschüre für die Landeshauptstadt Stuttgart.

 

Schreib mal was!

Die Schüler können den Text „Dieser Weg“ von Xavier Naidoo ins Norwegische übersetzen:

Also ging ich diese Straße lang und die Straße führte zu mir.
Das Lied, das du am letzten Abend sangst, spielte nun in mir.
Noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schlüssel zu dieser Tür.

Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer.
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr.

Es war nur ein kleiner Augenblick, einen Moment war ich nicht da.
Danach ging ich einen kleinen Schritt und dann wurde es mir klar.

Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer.
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr.

Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf.
Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust.
Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf.
Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust.

Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer.
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr.

Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer.
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr.

Dieser Weg (…) dieser Weg ist steinig und schwer.
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr.

Dieser Weg.

 

Sag mal was!

Ein Lied von Xavier Naidoo singen

Die Schüler können ein Lied von Xavier Naidoo auswendig lernen und es mit einer Karaokeversion der Klasse vortragen.

 

 

Bayern

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Welche Stadt ist die Landeshauptstadt von Bayern?

 2. Was ist Neuschwanstein?

 3. Was bekommt man, wenn man Prinzregententorte bestellt?

 4. Welche bekannten Skiorte liegen in Bayern?

 5. Wer war Bertolt Brecht?

 6. Was ist das Oktoberfest, und wo wird es gefeiert?

 

Schreib mal was!

Das Buch über Bayern

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit gemacht werden.

Die Texte können zum Beispiel in einem „Bayernheft“ gesammelt und dann an alle verteilt werden.

 1. Ein Gespräch auf dem Oktoberfest.

 2. Interview mit dem Märchenkönig.

 3. Ein Interieurmagazin besucht Neuschwanstein. Was sehen sie? Schreibe den Bericht.

 4. Ein Tag in München. Was passiert?

 5. Die Postkarte aus dem Skiurlaub in Oberstdorf. Es kann entweder …

  a) … eine glückliche Urlaubskarte sein, oder

  b) … von einem Unfall auf der Skipiste handeln

 

 

Sag mal was!

Das Gedicht von Brecht

Bei dieser Aufgabe können die Schüler in kleinen Gruppen arbeiten.

Die Schüler sollen das Gedicht Und was bekam des Soldaten Weib von Bertolt Brecht auswendig lernen und es der Klasse vortragen.

Jeder Schüler trägt eine Strophe vor.

 

Du bist dran!

Werbung für Bayern

In dieser Aufgabe sollen die Schüler einen Werbefilm oder eine digitale Erzählung über ein bekanntes bayerisches Produkt machen.

Sie können z. B. für ein Auto, eine Spezialität oder eine Gegend in Bayern werben.

 

Du bist dran!

Schuhplatteln

Die Schüler können in Youtube verschiedene Versionen vom Tanz „Schuhplattler“ sehen.

Danach können sie in Gruppen ihre eigenen bayerischen Tänze einstudieren und präsentieren.

 

 

Berlin

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Wie hoch ist der Fernsehturm?

 2. Was ist das Tacheles und was bedeutet das Wort eigentlich?

 3. Was kostet eine Stadtrundfahrt mit dem 100er-Bus?

 4. Was ist das Besondere am Berliner Zoologischen Garten?

 5. Erzähle von der East Side Gallery.

 6. Warum ist Berlin eine Wasserstadt?

 7. Was ist Tropical Island?

 8. Welche bekannten Museen befinden sich auf der Museumsinsel?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit erledigt werden. Die Schüler wählen das Genre selbst.

 1. Wähle eine Berliner Sehenswürdigkeit und schreibe einen Text darüber.

 2. Du hast gerade Berlin besucht. Was hast du erlebt? Schreibe einen Text mit der Überschrift: Mein Berlin – eine Geschichte.

 

Schreib mal was!

East Side Gallery

Die Schüler können im Internet verschiedene Fotos von der East Side Gallery finden. Jeder Schüler wählt ein Motiv, das er mag, und schreibt einen Text dazu.

Der Text kann eine Beschreibung sein oder als Inspiration für einen literarischen Text dienen. 

 

Schreib mal was!

Wo sind die Stadtteile?

Die Schüler können die leere Berlinkarte (siehe Kopie/Original vom Lehrer) benutzen und die Stadtteile von Berlin in die Karte schreiben.

Wo liegen Mitte, Prenzlauer Berg, Charlottenburg, Schöneberg, Kreuzberg etc.?

 

Brandenburg

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Wie heißt die Landeshauptstadt von Brandenburg?

 2. Was ist Babelsberg?

 3. Woher wissen richtige Kenner, dass es sich um eine Gurke aus dem Spreewald handelt?

 4. Was ist Sanssouci und wo kann man es besuchen?

 5. Wo kann ein Schiff mit einem Fahrstuhl fahren?

 6. Was ist das Besondere an Linum?

 7. Was ist die Havel?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit erledigt werden.

 1. Wähle einen der Filme, der in Babelsberg gedreht wurde, und schreibe eine Zusammenfassung des Films.

 2. „Die Spreewaldgurke – die beste Gurke der Welt“. Schreibe einen Text unter diesem Motto.

 3. Schreibe einen Text mit dem Titel: „Brandenburg aus der Perspektive eines Storches“.

 

 

Bremen

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Wie heißt die bekannte Fußballmannschaft von Bremen?

 2. Welches sehr nette Hotel befindet sich in Bremen?

 3. Was ist „Der Schnoor”?

 4. Wovon handelt das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“?

 5. Was bekommt man, wenn man in Bremen Labskaus bestellt?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit erledigt werden.

 1. Du bist bei einem Spiel von Werder Bremen. Schreibe einen Kommentar für die Lokalzeitung in Bremen.

 2. Du bist zum Bremer Karneval eingeladen, aber hast keine Ahnung, was du anziehen willst. Schreibe einen Text darüber.

 3. Schreibe einen Dialog, in dem du ein Hotelzimmer in dem Hochzeitshaus in Bremen bestellst.

 

Zeichne mal was!

Die Schüler können eigene Zeichnungen von Roland machen und dazu eine Beschreibung geben.

Wie sieht der Roland der Schüler aus?

 

Du bist dran!

Die Bremer Stadtmusikanten

Die Schüler können in kleinen Gruppen aus dem Märchen Die Bremer Stadtmusikanten ein Drama machen und das Schauspiel der Klasse präsentieren. 

 

 

Hamburg

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Was ist die Reeperbahn?

 2. Was ist „der Michel“?

 3. Aus welchen Zutaten besteht „Labskaus“?

 4. Wer war der bekannteste Pirat aus Norddeutschland?

 5. Was ist ein Stadtstaat?

 6. Was ist „Hagenbeck“?

 7. Wie viele Quadratmeter Grundfläche hat das Chilehaus?

 8. Beschreibe zwei bekannte Sehenswürdigkeiten in Hamburg.

 9. Was ist „Plattdeutsch“?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Aufgaben können allein oder zu zweit geschrieben werden.

 1. Stell dir vor, dass du in Hamburg wohnst. Du sprichst mit einer Freundin/einem Freund aus einer anderen Stadt in Deutschland. Was erzählst du über Hamburg?

  Benutze diese Stichwörter, wenn du erzählst: zweitgrößte Stadt Deutschlands, der Hafen, die Elbe, Kanäle, der Fischmarkt, ein bekannter Stadtteil.

 2. Mache eine Werbung oder eine Infobroschüre für den Tierpark Hagenbeck.

 3. Die Abenteuerfahrt mit Klaus Störtebeker und seinen Piraten.

  Du hast eine Reise mit dem Piratenschiff gemacht und schreibst jetzt eine Story für die Schülerzeitung.

 

Sag mal was!

Fettes Brot

Die Schüler suchen sich ein Lied von der Gruppe Fettes Brot aus.

a) Wovon handelt das Lied? Fasse kurz zusammen.

b) Wie ist die Sprache?
(Reime, kurze Sätze, Wortwahl – Verben, Adjektive, Substantive …)

c) Sucht fünf Wörter, die ihr vorher nie gehört habt, und lernt sie auswendig.

 

 

Hessen

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Wie heißt die Hauptstadt von Hessen?

 2. Warum ist der Hessenpark so bekannt?

 3. Was ist „Ahle Wurst“ und was bedeutet das Wort „ahle“?

 4. Was ist das Besondere am Frankfurter Flughafen?

 5. Warum wird Frankfurt oft „Mainhattan“ genannt?

 6. Wer war Goethe?

 7. Nenne zwei Märchen der Brüder Grimm.

 8. Was ist die Documenta?

 

Schreib mal was!

Bei dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit erledigt werden.

 1. Lies ein Gedicht von Goethe und schreibe eine kurze Analyse.

  Tipps: Im Textbuch (siehe Seite 253) findest du einen Vorschlag zur literarischen Analyse, den du gern verwenden kannst.

 2. Schreibe einen Text über dein Lieblings-Wurstgericht.

 3. Mache eine Bilderpräsentation von Hessen, in der du die schönsten Gegenden zeigst.

 

Du bist dran!

Ein Märchen der Brüder Grimm

Die Schüler können in kleinen Gruppen arbeiten und ein Märchen von den Brüdern Grimm dramatisieren.

Die Gruppen suchen Kostüme aus, schreiben Dialoge zu dem Märchen und präsentieren es der Klasse.

Vorschläge: „Rotkäppchen“, „Hänsel und Gretel“, „Schneewittchen“, „Dornröschen“

 

Sag mal was!

Für diese Aufgabe sollen die Schüler ein Gedicht von Goethe auswählen.

Die Schüler lernen das Gedicht auswendig und tragen es der Klasse vor.

Vorschläge: „Wanderers Nachtlied“, „Heidenröslein“, „Erlkönig“, „Prometheus“

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Wie heißt die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern?

 2. Welche Insel ist die größte in Deutschland?

 3. Wer war Caspar David Friedrich?

 4. Welche Motive hat Caspar David Friedrich gern gewählt?

 5. Was liegt auf einer Insel im Schweriner See?

 6. Aus welchem Material ist der gotische Dom in Schwerin gebaut worden?

 7. Wo findet das FiSH-Festival statt?

 8. Was wird „das Weiße Gold von Rügen“ genannt?

 9. Welche Bundesländer grenzen an Mecklenburg-Vorpommern?

 10. Wie wird die Kartoffel in diesem Bundesland genannt?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit erledigt werden.

 1. Du bist mit einer Freundin am Strand. Schreibe eine SMS an eine andere Freundin und erzähle, was so los ist.

 2. Mein Lieblingsfischrezept. Welche Zutaten brauchst du und wie machst du das Fischgericht?

 3. Ein Interview mit Caspar David Friedrich. Finde mehr über den berühmten Maler heraus und verwende deine Informationen in dem Interview.

 

Sag mal was!

Bildbeschreibung

Die Schüler können sich ein Bild des Künstlers Caspar David Friedrich aussuchen und eine Bildpräsentation machen.

Tipps für eine Bildbeschreibung: Schau das Bild eine Weile an.

 

Notiere einige Stichworte:

a) Worum geht es? (Porträt, Landschaftsbild ...)
b) Stimmung (froh, düster, ruhig, gefühlvoll ...)
c) Welche Dinge fallen auf? (Gebäude, Personen, Natur …)
d) Wo ist der Fokus des Bildes?
e) Welche Farben fallen auf?
f) Welche Stilmittel sind zu erkennen? (Kontraste, Spiegelungen, Maltechnik ...)
g) Was drückt das Bild aus?
h) Wie wirkt das Bild auf den Betrachter?

 

Zum Schluss:

Eine Bildbeschreibung schreibt man im Präsens. Benutze Wörter wie: es scheint, es könnte, ich glaube, es wirkt wie, so als ob ...

Die verwendeten Farben müssen genau beschrieben werden, wie feuerrot, ein sanftes Blau, giftiges Grün, pastellgelb, tiefschwarz, blendend weiß ...

 

 

Niedersachsen

 

Worum geht’s?

 

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Was sind Hannoveraner, Friesen und Oldenburger?

 2. Welches Gemüse mögen die Niedersachsen besonders gern?

 3. Wofür steht die Abkürzung VW?

 4. Was hat der Rattenfänger von Hameln mit den Ratten gemacht?

 5. Was macht man bei einer Wattwanderung?

 6. Was ist eine Heidschnucke?

 7. Wie heißt die Landeshauptstadt von Niedersachsen?

 8. Was ist die CeBit und wo findet sie statt?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit beantwortet werden. Die Schüler wählen das Genre selbst.

 1. Schreibe eine Geschichte mit dem Titel „Meine erste Wattwanderung“.

 2. Mein Lieblingsrezept mit Äpfeln.

 3. Ein Pferd aus Niedersachsen erzählt seine Geschichte. Wo in Niedersachsen wurde das Pferd geboren? Welche Orte in Niedersachsen hat das Pferd besucht? Wo ist es schön in Niedersachsen? Wie sieht das Bundesland aus?

 4. Interview mit einem Tierpfleger im Zoo von Hannover. Was kann er über das Leben der Tiere in diesem Zoo erzählen?

 

Du bist dran!

Der Rattenfänger von Hameln

 

Die Schüler arbeiten in Gruppen. Jede Gruppe soll einen Dialog zum Märchen Der Rattenfänger von Hameln schreiben und Kostüme zusammensuchen.

Die Gruppen machen einen Film vom Märchen und präsentieren den Film der Klasse.

 

 

Nordrhein-Westfalen

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Wie heißt die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen?

 2. Nenne drei bekannte Personen aus Nordrhein-Westfalen.

 3. Was geschah mit dem Komponisten Beethoven, als er 49 Jahre alt war?

 4. Was war der Anlass für das Lied „99 Luftballons“, und wer singt das Lied?

 5. Wie hieß die Stadt Köln im Mittelalter?

 6. Was ist das Ruhrgebiet und welche Städte gehören zu dem Gebiet?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreibens verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit beantwortet werden.

 1. Mache eine Werbung für das Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 2. Ich liebe Mode! Beschreibe einen netten Shoppingtag in Düsseldorf. Welche Geschäfte besuchst du? Was siehst du? Was probierst du an? Was kaufst du?

 3. Schreibe eine Geschichte mit dem Titel „99 Luftballons“. Benutze gern das Lied als Inspirationsquelle.

 

Sag mal was!

Musikaufgabe

Die Schüler arbeiten in kleinen Gruppen. Jede Gruppe wählt ein Musikstück von Beethoven aus und spielt das Stück der Klasse vor.

Die Gruppen sollen auch etwas über das Stück erzählen (z. B. über den Titel, wann es geschrieben wurde, wie es aufgebaut ist …) und die Musik in Worten beschreiben.

 

Rheinland-Pfalz

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Wie heißt die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz?

 2. Was ist ein Riesling?

 3. Wer war die Loreley?

 4. Zwei der ältesten Städte Deutschlands befinden sich in diesem Bundesland. Welche?

 5. Was ist die Porta Nigra?

 6. Was kann man auf der Burg Cochem machen?

 7. Wer war Karl Marx?

 8. Wofür ist Johannes Gutenberg bekannt?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit geschrieben werden.

 1. Schreibe das Gedicht von Heine so um, dass es eine Erzählung wird.

 2. Das Abenteuer auf der Burg Cochem.

 3. Stell dir vor, dass du eine Reise durch das spannende Bundesland Rheinland-Pfalz gemacht hast. Von welchen Erlebnissen möchtest du erzählen?

  Überschrift: Meine Reise durch Rheinland-Pfalz.

 

Sag mal was!

Eine Präsentation über Karl Marx

Bei dieser Aufgabe sollen die Schüler eine mündliche Präsentation über das Leben und Werk von Karl Marx machen.

Folgende Punkte müssen dabei sein:

 • Wann und wo wurde er geboren?

 • Wie war sein Leben?

 • Was hat er geschrieben?

 • Einen Text aus „Das Kapital“ vorlesen und kurz erklären.

 

 

Saarland

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Was ist Dibellabbes?

 2. Welche Stadt ist die Landeshauptstadt des Saarlandes?

 3. Was ist die Saarschleife?

 4. Wer ist Werner Freund und warum ist er bekannt?

 5. Beschreibe das Klima in dieser Region.

 6. Was ist ein Menhir?

 7. Wo befindet sich die Alte Brücke?

 8. Was weißt du über die Nationalität des Saarlandes in den vergangenen 200 Jahren?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten beim kreativen Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit bearbeitet werden.

 1. Mache einen Wetterbericht aus dem Saarland. Wie wird das Wetter in der kommenden Woche?

 2. Schreibe eine E-Mail an Werner Freund, in der du ihm Fragen zu seinen Wölfen stellst.

 3. Ein Tag in Saarland: Was hast du erlebt? Schreibe ein Reisetagebuch.

 

Sag mal was!

Eine digitale Präsentation

Die Schüler können eine Spezialität aus dem Saarland auswählen und eine digitale Präsentation mit Bildern dieser Spezialität erstellen.

Danach sollen sie die digitale Präsentation der Klasse zeigen und die Bilder mündlich kommentieren.

Die Schüler können auch ein Rezept aussuchen und beschreiben, wie man das Essen zubereitet.

 

 

Sachsen

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Warum heißt die Spezialität aus Pulsnitz Pfefferkuchen, obwohl gar kein Pfeffer darin ist?

 2. Wie heißt die Landeshauptstadt von Sachsen?

 3. Nenne zwei berühmte Bauwerke aus Dresden.

 4. Wer ist Uwe Tellkamp?

 5. Wer hat „Tannhäuser“ und „Der Fliegende Holländer“ geschrieben?

 6. Welche Sportarten haben Michael Ballack, Ricco Groß und Jens Weißflog betrieben?

 7. Bei welchem historischen Ereignis Ende der 1980er-Jahre haben die Sachsen eine wichtige Rolle gespielt?

 8. Was hat Karl May gemacht?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit beantwortet werden. Die Schüler wählen das Genre selbst.

 1. Höre ein Stück von Johann Sebastian Bach und versuche die Stimmung in einem Text wiederzugeben.

 2. Finde ein Rezept aus Sachsen und übersetze es ins Norwegische.

 3. Mein Tag in einer Stadt in Sachsen.

 

Sag mal was!

Musikaufgabe
Die Schüler arbeiten in kleinen Gruppen. Jede Gruppe wählt ein Musikstück von Richard Wagner aus und spielt der Klasse eine Aufnahme des Stücks vor.

Die Gruppen sollen etwas über diese Musik erzählen (z. B. den Inhalt, wann es geschrieben wurde, wie es aufgebaut ist …) und die Musik mündlich beschreiben.

 

Zeichne mal was!

Mein eigenes Porzellangeschirr

Die Schüler können ihr eigenes Porzellangeschirr zeichnen und es der Klasse mündlich präsentieren.

 

 

Sachsen-Anhalt

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Was sind Halloren-Kugeln?

 2. Wie heißt die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt?

 3. Wodurch ist Martin Luther bekannt?

 4. Was ist die „Grüne Zitadelle“?

 5. Kann man Garley essen oder trinken?

 6. Warum ist die Stadt mit dem Namen Quedlinburg immer einen Besuch wert?

 7. Wohin geht man, wenn man das Nachtleben mag?

 8. Wann und wo wurde die heute älteste Schokoladenfabrik Deutschlands gegründet?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit durchgeführt werden.

 1. Mache ein Rap über die leckere Halloren-Kugel.

 2. Stell dir vor, dass du mit Martin Luther im Café bist. Welche Fragen stellst du ihm?

 3. Beschreibe eines der Fachwerkhäuser in Quedlinburg.

 

 

Schleswig-Holstein

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Wer war Emil Nolde?

 2. Wer hat die „Buddenbrooks“ geschrieben und wovon handelt das Buch?

 3. Nenne drei Spezialitäten aus Schleswig-Holstein.

 4. In welcher Stadt steht das Holstentor?

 5. Was ist die Kieler Woche?

 6. Wo findet der weltweit größte Wettkampf der Windsurf-Profis statt?

 7. Was war „die Brücke“?

 8. Wohin kann man von Kiel aus mit der Fähre fahren?

 9. Wo kann man in Schleswig-Holstein einen Weihnachtsmarkt besuchen?

 10. Was kann man auf einem Weihnachtsmarkt erleben?

 

Schreib mal was!

In dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Aufgaben können allein oder zu zweit geschrieben werden. Die Schüler wählen das Genre selbst.

 1. Ein Tag auf Sylt.

 2. Auf dem Weihnachtsmarkt in Lübeck.

 3. Ein Besuch auf der Kieler Woche.

 

Sag mal was!

Eine Bildpräsentation

Die Schüler suchen ein Bild des Künstlers Emil Nolde aus und machen eine Bildpräsentation. Sie können allein oder in kleinen Gruppen arbeiten.

 

Tipps für eine Bildbeschreibung:

Schau das Bild eine Weile an. Notiere einige Stichworte:

a) Worum geht es? (Porträt, Landschaftsbild ...)
b) Stimmung (froh, düster, Ruhe, Mitleid ...)
c) Welche Dinge fallen auf? (Gebäude, Personen, Natur …)
d) Wo ist das Bildzentrum?
e) Welche Farben fallen auf?
f) Welche Stilmittel sind zu erkennen? (Kontraste, Spiegelungen, Maltechnik ...)
g) Was drückt das Bild aus?
h) Wie wirkt das Bild auf den Betrachter?

 

Zum Schluss: Eine Bildbeschreibung schreibt man im Präsens. Benutze Wörter wie: es scheint, es könnte, ich glaube, es wirkt wie, als ob ...

 

 

Thüringen

 

Worum geht’s?

In den Aufgaben „Worum geht’s?“ können die Schüler mündlich oder schriftlich, individuell oder in der Gruppe arbeiten. Hier geht es darum, den Textinhalt zu besprechen.

 1. Wie heißt die Landeshauptstadt von Thüringen?

 2. Was ist der Jen-Tower?

 3. Wer war Friedrich Wilhelm Fröbel?

 4. Warum wird das Bundesland „das grüne Herz von Deutschland“ genannt?

 5. Woraus besteht die Thüringer Bratwurst?

 6. In welcher Stadt lebten Goethe und Schiller?

 7. Was produziert die Firma Carl Zeiss?

 8. Was ist typisch für den Bauhaus-Stil?

 

Schreib mal was!

Bei dieser Übung können die Schüler ihre schriftlichen Fähigkeiten durch kreatives Schreiben verbessern. Die folgenden Schreibaufgaben können allein oder zu zweit beantwortet werden.

 1. Eine spannende Übernachtung im Thüringer Wald.

 2. Werbeplakat: eine Sehenswürdigkeit in Thüringen.

 3. Eine Beschreibung des Autos Wartburg.

 

Zeichne mal was!

Mithilfe des Zeichenprogramms Google SketchUp kann man einen Architektenwettbewerb in der Klasse veranstalten.

Alle Schüler können Bauhaus-inspirierte Gebäude erstellen und diese der Klasse präsentieren.

 

Egenevalueringsskjema

Film og musikk

Film i tyskundervisningen

Gjennom å vise film i fremmedspråksundervisningen vil elevene få muligheten til å høre autentisk tysk og trene på de muntlige ferdighetene. Til mange av temaene i Weiter geht’s finnes det gode og aktuelle tyske filmer som kan gi en fin variasjon i undervisningen.

Til mange av filmene finnes det studieark med sammendrag av filmen, informasjon om skuespillerne og forslag til oppgaver, som for eksempel på nettsiden bpd.de (Bundeszentrale für politische Bildung).

 

Forslag til filmoppgaver

Skriveøvelser:

 • skrive en filmanmeldelse eller generelle kommentarer til filmen

 • skrive et sammendrag av filmen

 • velge ut en person i filmen og skrive et fiktivt intervju med vedkommende

 • skrive et brev eller en e-post til en av karakterene i filmen

 • skrive en alternativ slutt

 • oversette deler av filmen til norsk

Muntlige øvelser:

 • lage et muntlig sammendrag av filmen

 • presentere en av skuespillerne muntlig

 • spille en del av filmen som skuespill i klassen

 • lage fiktive intervjuer med regissøren eller med en av skuespillerne eller karakterene i filmen

Lytteøvelser:

 • høre etter spesielle ord og uttrykk

 • legge merke til dialektforskjeller

 • lytte til spesielle grammatikktemaer

 

Dersom du ønsker å lære mer om hvordan man kan bruke film didaktisk, kan du lese mer om filmanalyse på nettsiden til Goethe-Institut (PDF).

 

Musikk i tyskundervisningen

Gjennom å bruke musikk i fremmedspråksundervisningen vil elevene få muligheten til å høre autentisk tysk og trene på de muntlige ferdighetene. Bruk av musikk er også med på å skape en fin variasjon i undervisningen. Før du velger ut hvilken musikk du vil spille for klassen, bør du stille deg følgende spørsmål:

 

1. Hva ønsker jeg å oppnå ved å bruke musikk i undervisningen?

 • avslapning

 • lek og bevegelse

 • sang

 • kreativitet

 • variasjon

 • øke tekst-/ordforståelsen

 • arbeide med et spesielt tema

 • arbeide med oppgaver (se forslag nedenfor)

 

2. Hva kan man gjøre mens man lytter til musikken?

 • høre hele sangen

 • høre sangen vers for vers

 • høre kun refrenget

 • høre og se (musikkvideo)

 

uten tekst:

 • skrive stikkord som beskriver musikken

 • identifisere instrumenter

 

med tekst:

 • synge

 • sette vers i riktig rekkefølge

 • utfyllingsoppgaver (fylle ut med ord i teksten som mangler)

 • kjenne igjen ord og uttrykk (krysse av på skjema)

 

3. Hva kan man gjøre etter at man har hørt på musikken?

 • lage egne spørsmål til sangen

 • svare på utdelte spørsmål

 • lære sangen eller deler av sangen utenat

 • synge sangen

 • skrive dialoger basert på sangen og spille dem for klassen

 • svare på multiple-choice-spørsmål

 • klassesamtale om teksten

 • beskrive musikken/følelser som musikken vekker

 • lage en egen versjon av sangen

 • visualisere innholdet (digital presentasjon, collage)

 • gloseøvelser

 • grammatikkoppgaver (sette verb i andre tider, markere alle personlige pronomen eller andre ordklasser, endre adjektivene)

 • skrive en kommentar, tolkning eller anmeldelse av sangen

 • oversette teksten eller deler av teksten til norsk

 

Bildeanalyse